Analiza osadu czynnego

Stałe monitorowanie składu gatunkowego organizmów bytujących w osadzie czynnym pozwala na przewidywanie i zapobieganie niekorzystnym zjawiskom np. puchnięciu osadu. Prawidłowość poszczególnych etapów procesu oczyszczania może być analizowana przez badania prowadzących je organizmów. Nasza firma specjalizuje się w doradztwie i oznaczeniach mikrobiologicznych kierowanych do oczyszczalni ścieków oraz wyposażeniu laboratoriów w sprzęt do prowadzenia analiz mikrobiologicznych.

Ogólna analiza osadu czynnego (system Eikelbooma)
Podstawowa metoda stosowana przez nasze laboratorium do całościowej oceny jakości procesu oczyszczania, szczególnie przydatna przy określaniu ilości bakterii nitkowatych, które związane są z tzw. puchnięciem osadu.

Analiza orzęsków (indeks biotyczny Madoniego)
Metoda monitoringu i oceny procesów oczyszczania ścieków uzupełniająca w stosunku do metody ogólnej Eikelbooma.

Oznaczenia w oparciu o znaczniki molekularne FISH
Metoda pozwalającą na precyzyjne oznaczenie poszczególnych gatunków organizmów odpowiedzialnych za kolejne etapy procesu oczyszczania. Umożliwia monitoring niekorzystnych procesów na każdym etapie procesu oczyszczania.

 

Warsztaty szkoleniowe „Mikroorganizmy osadu czynnego”

W trakcie trzydniowego szkolenia prezentowana są zagadnienia związane z wpływem poszczególnych grup mikroorganizmów na procesy oczyszczania ścieków. Kurs ukierunkowany jest na naukę metod badania osadu czynnego pomocnych w codziennej pracy technologa i laboratorium w oczyszczalni ścieków (obserwacje mikroskopowe, identyfikacja organizmów, barwienie bakterii nitkowatych, ocena jakości osadu)

Oto kilka tematów szczegółowo przedstawianych podczas kursu:

  • bakterie nitkowate i pierwotniaki w osadzie czynnym
  • metody mikroskopowe i kontrola kondycji osadu czynnego
  • kondycja osadu czynnego a jakość procesów oczyszczania
  • monitoring i zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w osadzie (np. puchnięciu osadu)
  • nowatorski system oceny osadu wraz z oprogramowaniem BIOLAN.PL (Nowość !)

Podczas szkolenia uczestnicy pracują na przywiezionych przez siebie próbkach osadu czynnego pod okiem specjalistów z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Biospektu.

Szkolenie odbywa się w laboratoriach Instytutu Nauk o Środowisku na kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestnicy otrzymują certyfikat sygnowany przez pracowników UJ.

 

Szkolenia indywidualne z analizy osadu czynnego

Oferujemy indywidualne szkolenia z analizowania osadu czynnego: przygotowywanie preparatów, barwienia, rozpoznawanie organizmów i bakterii nitkowatych, interpretacja obserwowanych zjawisk, ocena ogólnej kondycji osadu.

Szkolenie na próbce osadu z Państwa oczyszczalni. Zakres szkolenia dopasowywany do potrzeb Klienta.

 

Badania jakości wody i powietrza (grzyby, bakterie, substancje chemiczne)

Zagrzybienie budynków może powodować zagrożenie dla zdrowia człowieka. Zarodniki niektórych grzybów rozwijających się w zawilgoconych i źle wentylowanych budynkach są powodem wielu chorób.

Nasza firma specjalizuje się identyfikacji niebezpiecznych grzybów i badaniu zawartości ich zarodników w powietrzu. Oferujemy pobór prób w budynkach, badanie i przygotowanie szczegółowego zestawienia zidentyfikowanych gatunków grzybów ze wskazaniem zagrożenia jakie mogą powodować oraz metodologię ich zwalczania.

 

Pomiar zawartości pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5

Smog daje się we znaki przede wszystkim w sezonie grzewczym – normy dla pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10 w Krakowie często są znacząco przekroczone.

Oferujemy badania smogu w pomieszczeniach – pozwala to sprawdzić, na ile wydajnie działa klimatyzacja/wentylacja budynku i czy stężenie pyłów zawieszonych nie zagraża zdrowiu pracowników.

 

Waloryzacja i inwentaryzacja przyrodnicza terenu

Bardzo często przy planowaniu inwestycji i zagospodarowania przestrzennego konieczne jest zebranie i usystematyzowanie informacji o roślinności i zwierzętach występujących na danym terenie.

We współpracy z botanikami, zoologami i ekologami z Uniwersytetu Jagiellońskiego wykonujemy opracowania przyrodnicze terenu. Posługujemy się technikami GIS. Wyniki analiz prezentowane są w postaci cyfrowych map.

 

Wyposażenie laboratoriów mikrobiologicznych

Dla laboratoriów zainteresowanych stosowaniem prezentowanych na naszych szkoleniach technik oferujemy kompleksowe wyposażenie w sprzęt do samodzielnego prowadzenia badań. Oferta obejmuje dobór wyposażenia, odczynników oraz spersonalizowane doradztwo.

Dostarczamy mikroskopy dedykowane dla oczyszczalni ścieków.

 

Urządzenia na zamówienie

Zbudowaliśmy Cultistat– urządzenie symulujące pracę oczyszczalni ścieków w technologii SBR.

Projektujemy i konstruujemy urządzenia przede wszystkim dla naukowców- bo to Oni potrzebują nietypowych przyrządów, jakie nie są dostępne na rynku: np. do eksperymentów na bezkręgowcach- badania ich respiracji, prowadzenia hodowli z gradientem temperatury.

 

Badania rozwojowe

We współpracy ze zleceniodawcą przygotowujemy metodologię, planujemy i prowadzimy badania oraz analizujemy ich wyniki. Specjalizujemy się w badaniach na bezkręgowcach i drobnych kręgowcach. Prowadzimy testy ekotoksykologiczne różnorodnych substancji, badania mikrobiologiczne i ekologiczne. Mamy możliwość prowadzenia eksperymentów w kontrolowanych warunkach temperatury, oświetlenia i wilgotności.

 

Analityka chemiczna

Stężenia metali oznaczamy przy użyciu spektrofotometru absorpcyjnego AAnalyst 800 firmy Perkin-Elmer. Stosujemy dwie techniki atomizacji próbek. Metoda z atomizacją płomieniową pozwala na szybkie oznaczenie stężeń rzędu 0.01 mg/l. Metoda z atomizacją w kuwecie grafitowej pozwala na detekcję stężeń nawet 1000 razy niższych.

Oznaczamy następujące pierwiastki:
Al, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mn, Na, Ni, P, Pb, Zn

Posiadamy również analizator elementarny firmy Elementar – Vario El III do oznaczania stężeń pierwiastków podstawowych (C, H, N, O, S).

W kropli wody wielkości główki szpilki możemy wykryć stężenia równoważne zaledwie kilkuset atomom danego pierwiastka. Jeśli nie dysponujecie Państwo możliwością odpowiedniego przygotowania próbek, możecie nam to zlecić.